DASH faucets

60 Dashis5 min20.000 Dashis
120 Dashis 60 min No minimum
160 Dashis3 minNo minimum
110 Dashis5 minNo minimum
360 Dashis30 minNo minimum
70 Dashis5 min No minimum
100 Dashis5 minNo minimum
125 Dashis 5 min No minimum
100 Dashis5 minNo minimum
180 Dashis15 minNo minimum
100 Dashis 5 min No minimum
100 Dashis 5 min No minimum
150 Dashis 20 min No minimum
100 Dashis No limit No minimum
75 Dashis10 minNo minimum
150 Dashis 10 min No minimum
100 Dashis 3 min No minimum
220 Dashis 30 min No minimum
110 Dashis 10 min No minimum
500 Dashis 720 min No minimum
130 Dashis 5 min No minimum
120 Dashis 5 min No minimum
60 Dashis 5 minNo minimum
110 Dashis10 minNo minimum
70 Dashis60 minNo minimum
100 Dashis5 minNo minimum